Doprava

Přeprava do/ze zdravotnického zařízení je zdravotní pojišťovnou hrazena jen v případě, kdy zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. O zdravotním transportu tedy může rozhodnout pouze lékař, a to na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu. Musí k ní být prokazatelně zdravotní důvody, nikoli důvody sociální (např. špatné dopravní spojení apod.).

Za tímto účelem vyplní lékař Příkaz ke zdravotnímu transportu. Pokud se jedná o přepravu k lékaři specialistovi, příkaz na cestu tam vyplňuje „odesílající“ lékař (zpravidla praktický lékař), na cestu zpět pak lékař specialista, který zdravotní péči poskytl.

Na základě rozhodnutí lékaře může být hrazena i doprava doprovodu pacienta. Musí se jednat o osobu, jejíž přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nutná pro následné ošetření a vyšetření.

Pokud se rozhodnete se místo přepravy sanitkou pro dopravu soukromým vozidlem (a pokud ošetřující lékař takovou dopravu předem schválí), máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Vozidlo ale samozřejmě musí řídit někdo jiný (váš zdravotní stav to neumožňuje). Více informací k úhradě dopravy soukromým vozidlem najdete zde.

Dana Myšková
dispečerka