Následná péče

Lůžka oddělení následné péče slouží především pacientům, kteří po prodělaném akutním onemocnění, při progresi chronického onemocnění či zhoršení psychických funkcí vyžadují déletrvající léčbu, ošetřovatelskou péči i léčebnou rehabilitaci.
Personál představují speciálně vyškolení ošetřovatelé, sestry, fyzioterapeuti a ergoterapeut a lékaři se zaměřením na seniory a pacienty s demencí.

Nejčastější diagnózy

 • stavy po cévních mozkových příhodách
 • stavy po operacích, nejčastěji ortopedických a traumatologických
 • chronická interní onemocnění: ICHS, ICHDK, komplikace diabetu, malnutrice
 • choroby pohybového aparátu
 • onkologické diagnózy
 • chronické rány, bércové vředy, diabetické nohy, dekubity
 • pacienti s gerontopsychiatrickou problematikou

Doporučené návštěvní hodiny

Denně 13.00–17.00

Návštěvu vždy hlaste na sesterně. Návštěvy mimo stanovené hodiny jsou možné pouze po konzultaci s lékařem či zdravotní sestrou. Během vaší návštěvy oceníme ohleduplnost k prostředí i k ostatním pacientům.

Pro návštěvy je ideální přilehlý park. Prosíme, o opuštění prostor oddělení s pacientem informujte sloužící sestru.


Primář

 • MUDr. Iva Břečková

Vrchní sestra

 • Dana Koldinská

Sociální pracovnice

Sociální pracovnice je připravena pomoci pacientovi a jeho rodině se vším, co se týká sociální a finanční stránky v době hospitalizace a po ní – např. pečovatelská služba, domov důchodců, důchody, placení složenek, žádosti o příspěvek na bezmocnost, různé sociální podpory atd.


Cíle hospitalizace na ONP

Doléčení a stabilizace stavu, rehabilitace, nácvik soběstačnosti s cílem navrácení původní kondice, eventuálně nácvik náhradních činností umožňujících návrat do domácího prostředí. Pacientům s infaustním onemocněním poskytnout ohleduplnou ošetřovatelskou péči a zajistit podmínky k důstojnému, klidnému a bezbolestnému umírání.

Nedílnou součástí hospitalizace na ONP je sociální šetření, které probíhá u každého geriatrického pacienta a je prováděno sociální pracovnicí. Z ONP není propuštěn žádný pacient bez dostatečného dalšího sociálního zabezpečení (žádosti do DD, zajištění pečovatelské služby, pohovory s pečující rodinou a edukace např. RHB postupů při péči o postiženého příbuzného, event. překlad na lůžka Pobytového zařízení sociálních služeb atd.).

Pacienti jsou na oddělení přijímáni na základě žádosti, kterou vyplňuje doporučující lékař, nejčastěji ošetřující lékař z akutního oddělení nebo praktik. V žádosti nesmí chybět základní diagnóza, stávající terapie a důvod přijetí na ONP. Dále musí být doplněna základními laboratorními výsledky ne staršími 14 dnů.


Indikace k příjmu

K hospitalizaci na oddělení následné péče jsou indikováni pacienti většinou z oddělení interních, chirurgických, ortopedických, neurologických a jiných, pokud jejich zdravotní stav již nevyžaduje pobyt na akutním lůžku, ale pouze doléčení se stálou lékařskou péčí, případně poskytnutí léčebně-rehabilitační péče pacientům, u kterých byla stanovena základní diagnóza a u kterých došlo ke stabilizaci zdravotního stavu.

Příjem a vyřízení žádosti k přijetí do péče

Příjem na lůžka následné péče se provádí na doporučení ošetřujícího lékaře z akutních lůžek nemocnic nebo na doporučení praktického lékaře z domova, a to prostřednictvím žádosti, jejíž formulář je veřejně dostupný ke stažení ve dvou formátech viz níže.

Příjem žádosti

 1. Faxem na číslo: 325 644 245
 2. Na e-mail vrchní sestry ONP: koldinska@nemmk.cz
 3. Poštou: vrchní sestra ONP, Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové
 4. Osobně k rukám vrchní sestry ONP v pracovní dny

Vyřízení žádosti

 1. Žádost je vrchní sestrou zaevidována do Evidence žádostí ONP. Žadatel je zasláním žádosti zařazen do pořadníku, který vede vrchní sestra ONP.
 2. Vrchní sestra postoupí žádost primáři ONP.
 3. O přijetí rozhoduje komise vedená primářem ONP, která si za tímto účelem může vyžádat další možné doplňující informace týkající se aktuálního zdravotního stavu pacienta. V případě neúplných či nedostatečných informací ze strany žadatele se řízení o přijetí na lůžka ONP zastavuje. Po dodání vyžádaných informací se řízení o přijetí obnovuje.
 4. Rozhodnutí o přijetí je žadateli sděleno telefonicky.
 5. V případě žádosti od praktického lékaře informuje vrchní sestra ONP telefonicky příslušného lékaře o přijetí pacienta.
 6. Rozhodnutí o nepřijetí je žadateli doručeno nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání žádosti, a to písemně na adresu žádajícího.

Příjem pacienta

Co s sebou

Občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny, hygienické potřeby – tekuté mýdlo, ručníky, žíňka, šampon, prádlo, přezůvky, event. vhodnou obuv k rehabilitaci (pevná pata).

Vstupní formality

Pacient:

 1. podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou
 2. je seznámen s možností uložení cenností do trezoru nemocnice
 3. poskytne jména a telefon osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu
 4. uzavře s nemocnicí smlouvu o uložení peněz (důchodů) v pokladně nemocnice
 5. rozhodne, zda se svými penězi bude disponovat sám či zplnomocní blízkou osobu, která pak může peníze vyzvednout

Informace o stavu pacienta

Informace o zdravotním stavu pacienta podává pouze lékař při osobním jednání (telefonicky zcela výjimečně) oproti sdělení hesla pro komunikaci.

Sestra na oddělení není kompetentní sdělovat informace o zdravotním stavu pacienta, proto to na ní, prosíme, nežádejte.
Ošetřující lékař: Po – Čt 13.00 – 15.00
Služba (interní lékař) informace pouze o akutních stavech vzniklých během konkrétní služby.