Pochvaly a stížnosti

Poděkování a pochvaly

Vážení pacienti a rodinní příslušníci,
Pokud jste byli spokojeni s péči, které se vám dostalo v naší nemocnici, uvítáme vaši pochvalu. Oslovit v této věci můžete přímo konkrétního lékaře, pokud je jeho kontakt uveden na webových stránkách, nebo na e-mail: reditel@nemmk.cz. Každé milé slovo od vás je pro nás povzbuzením a motivací do další práce.

Postup při vyřizování podnětů a stížností

V případě připomínek ke kvalitě nebo způsobu námi poskytovaných služeb je stanoven následující postup, podle kterého budou podněty a stížnosti vyřízeny:

 1. K podání podnětu/stížnosti je oprávněn pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká pacientovi v případě, že pacient ze zdravotních důvodů nemůže stížnost podat, či osoba pacientem zmocněná.
 2. Podnět/stížnost vyřizuje asistentka ředitele.
 3. Stížnost lze podat:
  – Písemně: na adresu Městská nemocnice Městec Králové a.s., Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové, nebo na e-mail: reditel@nemmk.cz
  – Osobně: po telefonickém dojednání termínu schůzky s asistentkou ředitele. Termín schůzky lze dojednat na telefonním čísle +420 325 633 176 v pracovní dny od 8.00 do 15.00
  – Telefonicky: telefonické požadavky přijímá asistentka ředitele na telefonním čísle +420 325 633 176

V případě osobního podání stížnosti je o jednání se stěžovatelem sepsán protokol, který účastníci jednání stvrdí svými podpisy. V případě telefonického podání se sepíše písemný záznam o telefonickém podání.

 1. Všechny stížnosti jsou evidovány a spisy týkající se jednotlivých stížností jsou uloženy v kanceláři asistentky ředitele.
 2. Pro účinné prošetření stížnosti potřebujeme, aby písemně podaná stížnost obsahovala minimálně tyto údaje:
   – vylíčení podstatných skutkových okolností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení osob nebo pracovišť, kterých se stížnost týká
   – čeho se stěžovatel domáhá
   – jméno a příjmení stěžovatele a jeho vztah k pacientovi
   – bydliště a doručovací adresa stěžovatele, případně jiný kontakt na stěžovatele (telefon, fax, elektronická adresa)
   – vlastnoruční podpis stěžovatele (ověřený podpis, zaručený elektronický podpis nebo podání osobní datovou schránkou)
 3. Stěžovatel je se způsobem vyřízení stížnosti vyrozuměn písemně.
 4. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má stěžovatel možnost obrátit se na příslušný správní orgán, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociální péče a zdravotnictví.
 5. Podání stížnosti nemá vliv na další poskytování služeb.

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů od doručení stížnosti, sepsání protokolu o ústní stížnosti či vyhotovení záznamu o telefonickém podání.