Výběrová řízení

„Výběrové řízení na rezidenční místo“

Geriatrie


Městská nemocnice Městec Králové a.s., Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové vyhlašuje výběrového řízení na rezidenční místo pro lékaře v oboru specializačního vzdělávání:

 • Geriatrie – 1 místo

Lhůta pro podání přihlášek:

do 31. 7. 2021 včetně, přihlášky doručené po uvedeném datu již nebudou zařazeny do výběrového řízení

Adresa pro podání přihlášek:

Městská nemocnice Městec Králové a.s.
Bc. Petra Jiroutová, personalistka
Prezidenta Beneše 343, 289 03 Městec Králové
Obálku označte: Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 Geriatrie

K přihlášce do výběrového řízení je nutno doložit:

 • vyplněný osobní dotazník
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Městské nemocnice Městec Králové a.s.)
 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem Městské nemocnice Městec Králové a.s.)
 • neověřenou kopii potvrzující získání odborné způsobilosti
 • neověřenou kopii potvrzující získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání
 • přehled odborné praxe.

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

1. Formální náležitosti
2. Vzdělání a kvalifikace
3. Jazykové znalosti
4. Odborné znalosti a dovednosti
5. Osobnostní předpoklady
6. Úspěšně absolvovaný ústní pohovor

Způsob hodnocení kritérií:

Každé kritérium je hodnoceno 1-5 body, z toho:

 • 1 – 2 b Nevyhovuje
 • 3 – 4 b Průměrné
 • 5 b Splňuje vše

Pořadí uchazečů se stanovuje podle počtu získaných bodů (minimum 6b – maximum 30b).

Přílohy:

Kontaktní osoba:

Bc. Petra Jiroutová – personalistka, tel: 325 633 176

V Městci Králové dne 1. 7. 2021