Obnovení návštěv pro všechna oddělení – změna od 11. 6. 2021

S platností od 17. 5. 2021 jsou umožněny návštěvy na všechna oddělení nemocnice, a to za splnění dále uvedených podmínek.

Návštěvy jsou omezeny na 30 min. v čase od 13 do 17 hod. těm osobám, které:

a) absolvovaly nejpozději 7 dnů před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo nejpozději 72 hodin POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

b) se prokáží potvrzením od zaměstnavatele o provedeném POC testu, který je určen pro sebetestování, ne starší 72 hodin s negativním výsledkem, nebo potvrzením od školy nebo čestným prohlášením zákonného zástupce o provedeném POC testu, který je určen pro sebetestování, ne starším 72 hodin s negativním výsledkem

c) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
– od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců

d) v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad – nejedná se o osoby aktuálně prodělávající onemocnění!

Osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

Na odděleních následné péče je nutná předchozí domluva s lékařem.